|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

21-05-2015 Event Photos

21-05-2015 Alankara :

 H.H. Sri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_2236AKB_2218AKB_2220AKB_2221AKB_2223AKB_2228AKB_2229AKB_2230AKB_2231AKB_2232AKB_2235AKB_2242AKB_2245AKB_2247AKB_2250AKB_2252AKB_2253AKB_2260AKB_2294AKB_2296AKB_2299AKB_2301AKB_2310AKB_2312AKB_2313AKB_2314AKB_2316AKB_2323AKB_2329AKB_2337

..