|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-01-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_7540AKB_7523 AKB_7524 AKB_7528 AKB_7529 AKB_7530 AKB_7533 AKB_7534 AKB_7535 AKB_7536 AKB_7537 AKB_7538 AKB_7544 AKB_7548 AKB_7551 AKB_7552 AKB_7569 AKB_7576 AKB_7583 AKB_7586 AKB_7588 AKB_7591 AKB_7593 AKB_7594 AKB_7596 - Copy AKB_7596 AKB_7598 - Copy AKB_7598 AKB_7599 - Copy AKB_7599 AKB_7606 AKB_7610 AKB_7612 AKB_7614

..