|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

22-11-2015 Event Photos

22-11-2015 :  Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_3957AKB_3906AKB_3907AKB_3909AKB_3912AKB_3913AKB_3917AKB_3920AKB_3924AKB_3926AKB_3956AKB_3939AKB_3940AKB_3943AKB_3944AKB_3945AKB_3946AKB_3947AKB_3950AKB_3961AKB_3962AKB_3966AKB_3968AKB_3970AKB_3973AKB_3974AKB_3977AKB_3978AKB_3984AKB_3985AKB_3986AKB_3987AKB_3988AKB_4008AKB_4042AKB_4056AKB_4058AKB_4061AKB_4089AKB_4092AKB_4099AKB_4109AKB_4112AKB_4125AKB_4138AKB_4142AKB_4149AKB_4150AKB_4151AKB_4157AKB_4166AKB_4171AKB_4176AKB_4178AKB_4179AKB_4182AKB_4186AKB_4187AKB_4189AKB_4190AKB_4194AKB_4195AKB_4196AKB_4201

 

..