|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-03-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_5522AKB_5496 AKB_5498 AKB_5500 AKB_5502 AKB_5504 AKB_5506 AKB_5510 AKB_5511 AKB_5512 AKB_5513 AKB_5514 AKB_5518 AKB_5525 AKB_5526AKB_5516

..