|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-08-2015 Event Photos

23-08-2015 : Alankara By : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_0405AKB_0386 AKB_0388 AKB_0391 AKB_0396 AKB_0397 AKB_0398 AKB_0400 AKB_0402 AKB_0402 AKB_0403 AKB_0401 AKB_0446 AKB_0452 AKB_0457 AKB_0464 AKB_0468 AKB_0477 AKB_0563 AKB_0559 AKB_0566 AKB_0569 AKB_0571 AKB_0576 AKB_0580 AKB_0578 AKB_0583 AKB_0588 AKB_0590 AKB_0585 AKB_0593 AKB_0595

..