|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2591AKB_2567AKB_2565AKB_2569AKB_2570AKB_2573AKB_2577AKB_2578AKB_2580AKB_2581AKB_2584AKB_2585AKB_2592AKB_2594AKB_2596AKB_2598AKB_2599AKB_2601AKB_2605AKB_2606AKB_2607AKB_2611AKB_2613AKB_2614AKB_2622AKB_2630AKB_2633AKB_2634AKB_2656AKB_2661AKB_2663AKB_2664AKB_2665AKB_2668AKB_2670

..