|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

24-11-2015 Event Photos

24-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_4698AKB_4661AKB_4662AKB_4666AKB_4667AKB_4668AKB_4669AKB_4670AKB_4671AKB_4672AKB_4675AKB_4676AKB_4677AKB_4678AKB_4692AKB_4696AKB_4700AKB_4702AKB_4704AKB_4705AKB_4706AKB_4712AKB_4717AKB_4718AKB_4720AKB_4723AKB_4724AKB_4740AKB_4742AKB_4745AKB_4746AKB_4747AKB_4748AKB_4749AKB_4751AKB_4754AKB_4775AKB_4777AKB_4780AKB_4787AKB_4790AKB_4795AKB_4805AKB_4808AKB_4809AKB_4810AKB_4827AKB_4828AKB_4829AKB_4834AKB_4835AKB_4841AKB_4844AKB_4846AKB_4848AKB_4851AKB_4855AKB_4857AKB_4864AKB_4875AKB_4883AKB_4886AKB_4889AKB_4894AKB_4896AKB_4899AKB_4901AKB_4902AKB_4903AKB_4904

..