|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_9184 AKB_9156 AKB_9180 AKB_9195 AKB_9198

AKB_9158 AKB_9160 AKB_9165 AKB_9177 AKB_9179 AKB_9182 AKB_9187 AKB_9188 AKB_9189 AKB_9191 AKB_9194 AKB_9195 AKB_9196 AKB_9198 AKB_9200 AKB_9205 AKB_9210 AKB_9215 AKB_9216 AKB_9217 AKB_9218 AKB_9224 AKB_9226 AKB_9227 AKB_9229 AKB_9230 AKB_9235 AKB_9237 AKB_9238 AKB_9240 AKB_9241 AKB_9244 AKB_9247 AKB_9248 AKB_9249 AKB_9252 AKB_9253 AKB_9255 AKB_9256 AKB_9258 AKB_9259 AKB_9261 AKB_9263 AKB_9264 AKB_9266 AKB_9267 AKB_9268 AKB_9270 AKB_9271 AKB_9272 AKB_9273 AKB_9274 AKB_9276 AKB_9279 AKB_9284 AKB_9285 AKB_9286 AKB_9288 AKB_9289 AKB_9290 AKB_9295 AKB_9298 AKB_9299 AKB_9300 AKB_9303

..