|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-01-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_8769AKB_8749AKB_8750 AKB_8752 AKB_8753 AKB_8756 AKB_8757 AKB_8758 AKB_8760 AKB_8761 AKB_8763 AKB_8764 AKB_8765 AKB_8766 AKB_8770 AKB_8772 AKB_8778 AKB_8779 AKB_8781 AKB_8782 AKB_8784 AKB_8785 AKB_8786 AKB_8787 AKB_8789 AKB_8790 AKB_8791 AKB_8793 AKB_8794 AKB_8796 AKB_8800 AKB_8803 AKB_8805 AKB_8807

..