|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

27-02-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_2964AKB_2947AKB_2949AKB_2952AKB_2953AKB_2954AKB_2957AKB_2958AKB_2959AKB_2960AKB_2962AKB_2970AKB_2971AKB_2972AKB_2979AKB_2982AKB_2983AKB_2984AKB_2985AKB_2986AKB_2987AKB_2992AKB_2995AKB_2998AKB_3001

..