|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

29-12-2015 Event Photos

29-12-2015 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_1171 AKB_1175AKB_1151AKB_1158AKB_1160AKB_1162AKB_1164AKB_1165AKB_1166AKB_1167AKB_1168AKB_1181AKB_1183AKB_1184AKB_1187AKB_1188AKB_1190AKB_1192AKB_1205AKB_1208AKB_1215AKB_1218AKB_1231AKB_1236AKB_1242AKB_1243AKB_1244AKB_1245AKB_1246AKB_1248AKB_1252AKB_1254AKB_1255AKB_1257AKB_1259AKB_1261AKB_1265AKB_1267AKB_1272AKB_1273AKB_1274AKB_1276AKB_1277AKB_1278AKB_1281AKB_1288AKB_1291AKB_1299AKB_1302AKB_1303AKB_1308AKB_1310AKB_1311AKB_1315AKB_1316AKB_1318AKB_1319AKB_1320AKB_1321AKB_1323AKB_1325AKB_1326AKB_1327AKB_1329AKB_1339AKB_1341AKB_1345AKB_1347AKB_1352AKB_1356AKB_1359AKB_1365AKB_1370AKB_1372AKB_1382AKB_1383AKB_1385AKB_1390AKB_1391AKB_1395AKB_1396AKB_1400AKB_1407AKB_1408AKB_1413AKB_1417AKB_1419AKB_1420AKB_1425AKB_1426AKB_1432AKB_1435AKB_1438AKB_1440AKB_1441AKB_1442AKB_1447AKB_1449AKB_1450AKB_1452AKB_1454AKB_1455AKB_1458AKB_1467AKB_1469AKB_1470AKB_1479AKB_1481AKB_1482AKB_1484AKB_1485AKB_1486AKB_1490AKB_1494AKB_1499AKB_1501AKB_1502AKB_1505AKB_1506AKB_1509AKB_1513AKB_1519AKB_1522AKB_1524AKB_1532AKB_1535AKB_1542AKB_1545AKB_1555AKB_1557AKB_1558AKB_1560AKB_1562AKB_1564AKB_1565AKB_1566AKB_1572AKB_1574AKB_1578AKB_1580

..