|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-01-2015 Event Photos

ALANKARA : H.H. Sri Vidyasagarathirtha Swamiji,

Sri Krishnapura Math

AKB_9022AKB_8996AKB_9020AKB_8998 AKB_9000 AKB_9001 AKB_9002 AKB_9005 AKB_9012AKB_9006 AKB_9014 AKB_9015 AKB_9016 AKB_9017AKB_9008 AKB_9009AKB_9023 AKB_9027 AKB_9029 AKB_9035 AKB_9036 AKB_9037 AKB_9038 AKB_9041 AKB_9046 AKB_9054 AKB_9056 AKB_9057

..