|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-08-2015 Event Photos

30-08-2015  Alankara By  H.H. Sri Vishwapriyathirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_1203AKB_1164 AKB_1167 AKB_1168 AKB_1172 AKB_1174 AKB_1176 AKB_1177 AKB_1178 AKB_1179 AKB_1181 AKB_1183 AKB_1185 AKB_1187 AKB_1202AKB_1191AKB_1194AKB_1196AKB_1200AKB_1214AKB_1217AKB_1223AKB_1229AKB_1241AKB_1242AKB_1243AKB_1244AKB_1246AKB_1247AKB_1250AKB_1251AKB_1252AKB_1261AKB_1269AKB_1270AKB_1271AKB_1273AKB_1274AKB_1279AKB_1282AKB_1284AKB_1286AKB_1282AKB_1284AKB_1286

..