ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ 'ಪ್ರತಿಸ್ಮ್ರುತಿ' ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ‘ಪ್ರತಿಸ್ಮ್ರುತಿ’ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

Saturday, November 15th, 2014

Read More