|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

GALLERY – June 2014 – Daily Events – 10 June 2014

Alankara : by H.H. Sri Vishwapriya thirtha Swamiji, Sri Adamar Matha

 

..