|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

Main Entrance of Kaniyooru Matha Udupi

1-Main-entrance-of-Kaniyooru-Matha-Udupi

..