|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

Mukhyaprana Pooja @ Udupi & Madhwacharya pooja @ Pajaka Kshetra

6-Mukhyaprana-pooja-@-Udupi-and-Madhwacharya-pooja-@-Pajaka-Kshetra

..