|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

06-11-2015 Event Photos

06-11-2015  Alankara :

H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_1155AKB_1137AKB_1138AKB_1139AKB_1142AKB_1143AKB_1144AKB_1145AKB_1146AKB_1149AKB_1150AKB_1152AKB_1157AKB_1161AKB_1162AKB_1163

..