|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

Upcoming Events

Navaratri Navadinotsava
14.10.2015 – 22.10.2015

Navarathri - 10x15

SRI SRI VIDYAVALLABHA THEERTHA SWAMIJI
38 TH JANMANAKSHATRA PROGRAME
25.10.2015 – 31.10.2015

Janmanakshatra - 8x10 - new

..