|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

09-01-2016 Event Photos

09-01-2016 Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_4857AKB_4826AKB_4830AKB_4835AKB_4839AKB_4842AKB_4843AKB_4844AKB_4849AKB_4850AKB_4851AKB_4852AKB_4853AKB_4854AKB_4855AKB_4872AKB_4879AKB_4885AKB_4887AKB_4894AKB_4898AKB_4900AKB_4902AKB_4908AKB_4909AKB_4915AKB_4928AKB_4931AKB_4934AKB_4935AKB_4938AKB_4942AKB_4949AKB_4953AKB_4956AKB_4957AKB_4958AKB_4959AKB_4960AKB_4966AKB_4971AKB_4973AKB_4983AKB_4987AKB_4992AKB_4993AKB_4998AKB_5013AKB_5014AKB_5015AKB_5017AKB_5022AKB_5023AKB_5025AKB_5027AKB_5028AKB_5029AKB_5033AKB_5034AKB_5039

..