|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

14-01-2016 Event Photos

14-01-2016  Alankara : H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

20160114-AKB_654420160114-AKB_638220160114-AKB_652020160114-AKB_653420160114-AKB_653520160114-AKB_653720160114-AKB_653820160114-AKB_654120160114-AKB_654320160114-AKB_656220160114-AKB_656620160114-AKB_658120160114-AKB_658420160114-AKB_658720160114-AKB_659020160114-AKB_659120160114-AKB_659220160114-AKB_660020160114-AKB_660520160114-AKB_660820160114-AKB_661220160114-AKB_661320160114-AKB_661520160114-AKB_662320160114-AKB_662520160114-AKB_662720160114-AKB_663020160114-AKB_663920160114-AKB_664420160114-AKB_664520160114-AKB_665020160114-AKB_665120160114-AKB_665520160114-AKB_665620160114-AKB_665820160114-AKB_666120160114-AKB_666520160114-AKB_667220160114-AKB_668720160114-AKB_669020160114-AKB_669620160114-AKB_669720160114-AKB_670220160114-AKB_670520160114-AKB_671020160114-AKB_671220160114-AKB_671520160114-AKB_672220160114-AKB_672820160114-AKB_673220160114-AKB_673520160114-AKB_673720160114-AKB_674220160114-AKB_674420160114-AKB_675520160114-AKB_676220160114-AKB_6765

..