|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

15-12-2015 Event Photos

15-12-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

 Sri Adamar Matha

AKB_9180AKB_9160AKB_9162AKB_9164AKB_9166AKB_9171AKB_9172AKB_9174AKB_9175AKB_9176AKB_9177AKB_9182AKB_9184AKB_9188AKB_9190AKB_9192AKB_9195AKB_9214AKB_9217AKB_9222

..