|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

23-04-2015 Event Photos

ALANKARA H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,
Sri Adamar Matha

AKB_7035 (3)AKB_7013AKB_7015AKB_7021AKB_7022 (1)AKB_7022 (2)AKB_7022 (3)AKB_7022 (4)AKB_7034AKB_7035 (1)AKB_7035 (6)AKB_7035 (7)AKB_7035 (8)AKB_7035 (9)AKB_7035 (10)AKB_7035 (11)AKB_7035 (12)AKB_7035 (14)

..