|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

25-05-2015 Event Photos

25-05-2015  Alankara : H.H. Shri Vishwaprasannathirtha Swamiji,

Jr.Pontiff, Sri Pejavara Math

AKB_2671AKB_2651AKB_2655AKB_2659AKB_2662AKB_2663AKB_2664AKB_2666AKB_2667AKB_2669AKB_2674AKB_2675AKB_2681AKB_2682AKB_2683AKB_2684AKB_2609AKB_2615AKB_2621AKB_2627AKB_2633AKB_2636AKB_2639AKB_2640AKB_2689AKB_2691AKB_2694AKB_2698AKB_2699AKB_2707AKB_2710AKB_2712AKB_2718AKB_2720AKB_2725AKB_2729AKB_2731AKB_2733AKB_2736AKB_2739AKB_2745AKB_2753AKB_2756AKB_2758AKB_2762AKB_2769

..