|| Jagadguru Shriman Madhwacharya Moola Maha Samsthanam || || Shri Rama Theertha Peetam ||

30-11-2015 Event Photos

30-11-2015 Alankara :H.H. Shri Vishwapriya thirtha Swamiji,

Sri Adamar Matha

AKB_7336AKB_7316AKB_7319AKB_7320AKB_7322AKB_7325AKB_7326AKB_7327AKB_7328AKB_7329AKB_7330AKB_7331AKB_7332AKB_7333AKB_7334AKB_7344AKB_7345AKB_7346AKB_7348AKB_7341AKB_7349AKB_7358AKB_7361AKB_7366AKB_7368AKB_7369AKB_7371AKB_7373AKB_7374AKB_7376AKB_7377AKB_7379AKB_7380AKB_7383AKB_7384AKB_7387AKB_7388AKB_7390AKB_7393AKB_7394AKB_7400AKB_7402AKB_7403AKB_7406AKB_7408AKB_7410AKB_7412AKB_7414AKB_7415AKB_7421AKB_7428AKB_7430AKB_7431AKB_7432AKB_7434AKB_7435AKB_7437AKB_7438AKB_7439AKB_7440AKB_7442AKB_7446

..